Organisatie

Gastouderbureau Kinderoase is een zelfstandige organisatie die zich bezighoudt met de bemiddeling voor kinderopvang in gastgezinnen of bij de vraagouders thuis. Kinderoase helpt (aanstaande) ouders/verzorgers om een verantwoorde keuze te maken; op een zorgvuldige wijze worden wensen en mogelijkheden onderzocht.

Tot de dienst bemiddeling behoort standaard in elk geval

 1. Het werven en selecteren van gastouders: opstellen en aanbieden van voorlichtingsmateriaal om kandidaat gastouders te werven; intakegesprekken met kandidaat gastouders; inspectie van de woonruimte bij de gastouder; het informeren van de gastouder over de selectie; het bijhouden van de registratie van geselecteerde gastouders.
 2. Het aanbieden van geselecteerde gastouders: een vraagouder krijgt een aanbod op basis van vraagcriteria van de vraagouder. Voor de keuze worden, in principe maximaal drie gastouders aangeboden. Het gastouderbureau arrangeert kennismakingsgesprekken. In dit geval draagt het gastouderbureau er zorg voor goed nota te nemen van de bevindingen van de vraagouder en eventuele reacties van de gastouder.
 3. De voorbereiding van de gastouders; de voorbereiding van de gastouders omvat in elk geval een intake gesprek waarbij de rol en de verantwoordelijkheden van de gastouder worden uitgelegd. Alsmede wordt hier de praktisch pedagogische aanpak in grote lijnen besproken, waarbij het gastouderbureau verwijst naar het pedagogisch beleidsplan. Er wordt een risico inventarisatie van de woning gemaakt en met de gastouder wordt een gezondheidsrisicolijst doorgenomen. Het voorbereidingsgesprek wordt ondersteund met schriftelijk informatiemateriaal ten behoeve van de gastouders.
 4. De intake en voorbereiding van de vraagouders; het gastouderbureau verricht wervingsactiviteiten waarbij potentiële vraagouders geïnformeerd worden over het opvangaanbod, geïnteresseerde vraagouders krijgen een huisbezoek. De vraagouder krijgt informatie over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gastouder, vraagouder en gastouderbureau, voorts worden de diverse kosten voor de vraagouder doorgesproken alsmede de procedures die voor de vraagouder van belang zijn. In grote lijnen wordt de pedagogische aanpak besproken, waarbij het gastouderbureau verwijst naar het pedagogisch beleidsplan. Het voorbereidingsgesprek wordt ondersteund met schriftelijk informatiemateriaal ten behoeve van de vraagouders. De contractbemiddeling: bij de contractbemiddeling en de contractuele vastlegging worden de vraagouder en de gekozen gastouder uitgenodigd bij de gastouder thuis voor een bemiddelingsgesprek. Aan de hand van een checklist wordt geverifieerd dat alle afspraken die gemaakt dienen te worden over de opvang door beide partijen besproken en beoordeeld zijn, dat alle benodigde zakelijke afspraken over betalingen helder zijn, dat helder is welke ondersteuningsaanbod het gastouderbureau verricht.
 5. Modelcontract tussen vraagouder en gastouderbureau betreffende de bemiddeling, de begeleiding en betalingen aan het gastouderbureau.
 6. Modelcontract tussen gastouder en vraagouder betreffende de opvang, de betalingen, onderhoud van deskundigheid en acceptatie van begeleiding van het gastouderbureau.
 7. Model tussen gastouder en gastouderbureau betreffende onderhoud van deskundigheid, acceptatie van begeleiding en de betalingen.
 8. Nazorg geslaagde bemiddeling: de nazorg maakt deel uit van de bemiddeling en is geen begeleiding. Gedurende een korte periode  na de bemiddeling (1-2 maanden) draagt het gastouderbureau, via kontakten met gastouder en vraagouder, er zorg voor dat eventuele manco in de afspraken worden bijgesteld en dat bij teleurstellende verwachtingen de teleurstelling wordt doorgesproken en passende oplossingen worden gezocht.
 9. Algemene informatievoorziening: het betreft de bereikbaarheid voor algemene vragen over bemiddelingen en dienstverlening voor alle belangstellenden in de vorm van doorlopende telefonische bereikbaarheid en/of informatiebijeenkomsten.

Tot de dienstverlening van het gastouderbureau horen

 • Werving en selectie
 • Aanbieden geselecteerde gastouders
 • Intake en voorbereiding vraagouders
 • Plaatsing en contractbemiddeling
 • Begeleiding, waaronder jaarlijkse evaluatiegesprekken
 • Algemene informatievoorziening, waaronder fiscale regelgeving
 • Verzorgen modelcontracten vraag- en gastouders
 • Vervullen van kassiersfunctie
 • Aanvullende verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen)
 • Abonnement Speel-o-theek
 • Uitleenservice kinderspullen
 • Deskundigheidsbevordering gastouders, waaronder jaarlijks cursus Kinder EHBO
 • Verzorgen MBO2 opleiding  voor nieuwe gastouders en nannies
 • Verzorgen thema avonden
 • 4x per jaar uitbrengen nieuwsbrief

Verder heeft het gastouderbureau de volgende zaken conform de Wet Kinderopvang geregeld: (wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd)

 • cliëntenraad
 • pedagogisch beleid
 • ziektebeleid
 • klachtencommissie
 • verzorgen risico-inventarisatie van iedere woning
 • Verklaring omtrent Gedrag voor de gastouders en gezinsleden boven de 18 jaar