In Alle berichten, Gastouders, Nieuws en media, Wet -en regelgeving

Vanaf 1 maart dit jaar worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in
dat zodra een persoon, die bij het UWV geregistreerd staat als medewerker in de kinderopvang of die
als gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen of die
als huisgenoot van een gastouder in de Gemeentelijke Basis Administratie bekend is , verdacht
wordt van een misdrijf, wat niet verenigbaar is met de opvang van kinderen, een signaal uitgaat van
JustID naar de gemeente waar deze persoon werkzaam is. De gemeente kan dan maatregelen
nemen om de veiligheid van de kinderen, die opgevangen worden, te garanderen.
Voorheen werd de veiligheid van de opvang slechts gegarandeerd door de afgifte van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG)bij aanvang werkzaamheden. Bij de afgifte van een VOG kijkt het ministerie
van Justitie naar het strafblad van de persoon, die een VOG aanvraagt. Wordt een VOG afgegeven
dan heeft deze persoon geen strafblad en is hij op dat moment nergens van verdacht, maar dat zegt
natuurlijk niets over mogelijk strafbare feiten, die liggen in de toekomst. De Vereniging Gast
Ouderbranche (VGOB) heeft altijd het standpunt ingenomen dat dit een schijnveiligheid biedt. Het is
immers een momentopname. Met de continue screening worden alle medewerkers in de
kinderopvang, ook gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder, continue gescreend.
Nu, na ruim 8 maanden, blijkt de continue screening effectief. In deze periode zijn 68 signalen
afgegeven door JustID. 68 signalen, die indien er geen continue screening zou zijn, gemist zouden zijn
door werkgevers van medewerkers in de kinderopvang en door de gastouderbureaus waar de
gastouders bij aangesloten zijn. Deze 68 signalen hadden betrekking op 66 personen. Aan hen is
gevraagd per direct een nieuwe VOG aan te vragen. De meesten zagen af van een aanvraag nieuwe
VOG en zijn gestopt met hun werk als medewerker in de kinderopvang of als gastouder. Continue
screening zorgt ervoor dat mensen, die niet geschikt zijn om kinderen op te vangen geweerd worden
uit de kinderopvang.
Opvallend is dat merendeel van de signalen betrekking hebben op de gastouderopvang. Het gaat hier
dan met name om huisgenoten van 18 jaar en ouder van gastouders. Bij gastouderopvang is er
sprake van opvang in de woning van een gastouder. Een gezin bestaat veelal uit meerdere personen,
die niet direct betrokken zijn bij de opvang, maar die wel toegang hebben tot de opvanglocatie, zoals
de woning van een gastouder genoemd wordt. Voor de continue screening werd ook een VOG
verlangd van huisgenoten ouder dan 18 jaar. Gastouderbureaus die lid zijn van de VGOB hebben er
op toegezien dat van huisgenoten,de partner en kinderen bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar,
een VOG werd aangevraagd. Maar zoals eerder genoemd, dit is slechts een blik op het verleden en
een momentopname en biedt geen veiligheidsgarantie voor de toekomst. Leden van de VGOB
kennen hun gastouders en tijdens huisbezoeken worden veranderingen in het gastgezin besproken.
Mocht een VOG van een huisgenoot niet afgegeven worden, zullen de bemiddelingsmedewerkers bij
hun huisbezoek er alert op zijn dat deze huisgenoot elders verblijft.

De VGOB heeft bij haar leden geïnventariseerd of bij hen signalen van JustID gemeld zijn. De 55
signalen, die betrekking hebben op gastouders of hun huisgenoten, in de periode 1 maart 2013
tot 1 november 2013, hebben geen betrekking op VGOB leden. Om de periode tussen afgifte vorige
VOG en 1 maart 2013 ook te kunnen screenen, moet iedereen in de kinderopvang een nieuwe VOG
aanvragen. Is de bestaande VOG afgegeven voor 1 juli 2011 dan moet er voor 1 januari 2014 een
nieuwe VOG worden aangevraagd. Is de bestaande VOG afgegeven in de periode tussen 1 juli 2011
en 28 februari 2013 dan moet er een nieuwe VOG worden aangevraagd uiterlijk binnen 2 jaar na
afgifte van die VOG. De VGOB roept haar leden op dit zo spoedig mogelijk te doen, ook voor degenen
die op dit moment nog niet, wettelijk gezien, een nieuwe hoeven aan te vragen. Zodat wij, als VGOB,
kunnen stellen dat opvang door gastouders, die direct of indirect via hun gastouderbureau lid zijn
van de VGOB, veilig is. En dankzij de continue screening kan deze veiligheid gewaarborgd worden.

Dit is een persbericht van 29 november 2013 van Vereniging GastOuderBranche (VGOB)