In Alle berichten, Gastouders, Wet -en regelgeving

Ten behoeve van een veilige kinderopvang moeten alle mensen die in de kinderopvang werken in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo ook onze gastouders en hun volwassen huisgenoten. De VOG toont aan dat de gastouder/huisgenoot geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit een daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van de kinderen. Zolang dit niet bekend is bij een houder (Kinderoase) of bij de toezichthouder (GGD), kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat alle mensen die in de kinderopvang werken vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend.
Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem, dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang om na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft begaan dat een belemmering vormt bij het werken in de kinderopvang. Bij continue screening kan er alleen worden gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013. Met het introduceren van continue screening kan dus niet worden uitgesloten dat er bijvoorbeeld gastouders zijn die in het verleden een strafbaar feit hebben gepleegd. Om die reden wordt vanaf 1 juli 2013 alle medewerkers (gastouders, huisgenoten, houder, medewerker) die een VOG hebben van vóór 1 maart 2013 verzocht om een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.
In de kinderopvang werken veel mensen, daarom is afgesproken om de mensen per regio een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aan te laten vragen. Op deze manier kan de verwerking zo soepel mogelijk plaatsvinden.
Kinderoase dient te zorgen dat al haar gastouders en volwassen huisgenoten tussen 1 september en 1 december een nieuwe VOG kunnen overleggen.